ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ


เสื้อฅนไม่ยอมจน

หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่


โครงการที่ 17 : อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปี พ.ศ. 2545

แนวทางและระยะเวลาในการดำเนินงาน

 1. เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ของจังหวัดนนทบุรี เช่น ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพร พันธุ์ไม้โบราณ พันธุ์ไม้หายาก
 2. เริ่มตั้งแต่ ปี ๒๕๔๕ และให้มีการดำเนินการโดยต่อเนื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

 1. สำนักงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรนนทบุรี
 2. อำเภอทุกอำเภอ
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรี
 4. วัดสวนแก้ว

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

 1. เกษตรจังหวัด ร่วมกับ ป่าไม้จังหวัด ทำการปลูกรักษาและรวบรวมไว้ ในบริเวณวัดสวนแก้ว
 2. วัดสวนแก้ว เป็นผู้ดูและทะนุบำรุง พันธุ์ไม้ที่ปลูก
 3. พันธุ์ไม้ในลักษณะ เมล็ด เนื้อเยื่อ จังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการจัดส่งให้กับ ธนาคารพืชพรรณโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ในสวนจิตรลดา เพื่อดำเนินการจัดการจัดเก็บตามวิธีการที่ถูกต้องต่อไป

กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 1. เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 2. ดำเนินกิจกรรมโดยปรับปรุงอาคารของวัดสวนแก้ว สำหรับเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ และสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 3. จัดการ การศึกษาพันธุกรรมพืช ที่เก็บรวบรวมไว้ และปลูกรักษาไว้ในพื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช บริเวณวัดสวนแก้ว
 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี
 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
 3. สำนักงานป่าไม้จังหวัดนนทบุรี
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
 5. สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนนทบุรี
 6. วัดสวนแก้ว
สภาพสวนที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ให้ใกล้เคียงกับสวนเดิม
ขณะทำการฟื้นฟู เพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ให้อยู่ในสภาพสวนเดิม