ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2565หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่


โครงการที่ 16 : บ้านทักษะชีวิต

ความเป็นมา

เด็กเร่ร่อนเกิดจากปัญหาของสังคมหลายประการ เช่น ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว ความต้องการอิสระของตัวเด็กเอง ปัญหาการคบเพื่อน ความยากจน และแรงงานย้ายถิ่น ผลของการเร่ร่อน ทำให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษา มีปัญหายาเสพติด อาชญากรรม การล่อลวงทางเพศ การติดเชื้อโดยเฉพาะโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง บ้านเมืองขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และข้อสำคัญที่สุด คือ สูญเสียกำลังของชาติในอนาคต

นอกจากนี้ในปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงาน องค์กรใด ๆ ในประเทศไทย ที่มีตัวเลข สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กเร่ร่อน (โดยเฉพาะเยาวชนไทย)ที่แน่นอนโดยครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ซึ่งเป็นผลให้การแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนในเชิงบูรณาการ ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

มูลนิธิรัฐบุรุษ โดยคำแนะนำของ ฯพณฯ ท่านเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ นายแพทย์ประสพ รัตนากร ได้จัดทำเป็นโครงการทดลองขึ้น ที่วัดสวนแก้ว เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก และได้ประสานงานกับคณะกรรมการของ “ มูลนิธิสวนแก้ว ” เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ขาดอยู่ คือ หอพักอาคารเรียนเด็กชาย เด็กหญิง

ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ นายแพทย์ประสพ รัตนากร
ในงานแถลงข่าว
การจัดตั้ง โครงการ บ้านทักษะชีวิต
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตร ี และรัฐบุรุษ และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (ในขณะนั้น)
บริเวณพื้นที่ในมูลนิธิสวนแก้ว ที่พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ มอบที่ดินเพื่อการก่อสร้าง
โครงการบ้านทักษะชีวิต
ขณะดำเนินการก่อสร้าง...
เพื่อให้เป็นโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาเยาวชนเหล่านี้ ให้กลับเข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งวัดสวนแก้ว ได้สนับสนุนในการกินอยู่ มีงานทำในวัด มีรายได้ มีโรงเรียนใกล้เคียง ให้การศึกษาและมีอาสาสมัครช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้เด็กได้ปรึกษา และเรียนรู้อย่างอบอุ่น

ที่สำคัญที่สุดคือ มีการสอนและอบรมธรรมะ เพื่อให้เด็กได้ยึดมั่นในศีลธรรม และคุณความดี
..ใกล้ความสำเร็จ..
ความสำเร็จที่รอคอย

 
  มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.