ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2565หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 14 : เพื่อการเกษตรฯ

ปี 2540

สภาพบรรยากาศทั่วไปในสังคมเมือง เริ่มมีมลพิษที่เป็นภัยต่อสุขภาพชาวโลกมากเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการขึ้นเท่าใดสิ่งแวดล้อมยิ่งทรุดโทรมลงเท่านั้น หากเราทั้งหลายไม่รีบรักษาดุลยภาพของธรรมชาติให้สู่สภาพเดิม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีจะจากไปอย่างไม่มีวันเรียกกลับคืนมาได้

ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชสวนที่บรรพบุรุษไทยได้รักษาไว้ เป็นมรดกตกทอดถึงคนรุ่นใหม่ กำลังถูกรุกราน จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน เมื่อมองในภาพรวมหลายคนคิดว่าพืชผลไทยของเรายังสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการมองแบบภาพลวงตา ถ้าเรายังหลงระเริงอยู่เช่นนี้ จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ สูญสลายไปอย่างน่าเสียดาย

นอกเหนือผลไม้ในเรือกสวนท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ ยังเป็นการบริหารสุขภาพด้วยการเดินออกกำลัง ชมสวน ชมปลาหลากสีหลายพันธุ์ในร่องสวน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของคนกรุงและชานเมือง เพราะบรรยากาศดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงอดีตให้สัมพันธ์กับปัจจุบัน
หนูน้อยเหล่านี้ คือ อนาคตของชาติ
ที่หลวงพ่อพระพยอม กัลยาโณ
พยายามให้การเลี้ยงดูอย่างดี
...หลวงพ่อ มีความรัก มีหลายๆ สิ่ง ที่จำเป็นแก่หนูน้อยเสมอ
นอกจากนั้นยังเป็นการเชิญชวนที่ท้าทายแก่นักทัศนาจรทั้งไทยและต่างชาติเพราะการสัญจรเช่นนี้ไม่ไกลจากสังคมเมืองไม่ยากลำบาก ในการแสวงหาบุญตา บุญปาก

หากท่านคือ ผู้ให้ ... ผู้บริโภค ... และนักท่องเที่ยว ... ความพึงพอใจอันได้จากการศึกษาหาความรู้ และการได้สัมผัสกับความงดงาม ตามธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์สภาพสวนจนสามารถเก็บความรู้สึกที่ดีไว้ได้ ในเวลาเดียวกัน บรรดาพืชผักผลไม้และเศษอาหารที่เหลือใช้ในโครงการต่าง ๆ ได้รวบรวมมาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ซึ่งนำผลิตผลนั้นกลับมาใช้ในการเกษตรได้อีก นับว่าเป็นวงจรที่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม โครงการนี้จึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพืชพันธุ์ไม้ เพื่อประโยชน์สุขของบุคคลทั่วไป
โครงการตามที่กล่าวมา เป็นโครงการรองรับปัญหาสังคมทั้งสิ้น ทำให้พื้นที่ของมูลนิธิสวนแก้วไม่พอต่อจำนวนผู้เดือดร้อน และการสร้างถาวรวัตถุประเภทโบสถ์ วิหาร เป็นสิ่งที่พระพยอมหลีกเลี่ยงตลอดมา ฉะนั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการออกไปบรรยายธรรม การจำหน่ายเทปหนังสือธรรมะ ตลอดจนผลผลิตที่เกิดจากโครงการต่าง ๆ จึงถูกใช้ในการซื้อที่ดินบริเวณติดกับพื้นที่ของมูลนิธิ ทั้งนี้ท่านต้องการให้ที่ดินดังกล่าวเป็น พื้นที่เพื่อการเกษตร ให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาพักพิงและอาศัย เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่ท่านเพียรฝึกวิชาชีพให้แก่พวกเขาจนสามารถออกไปประกอบอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือ โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะมีเจตนาเพื่อคนยากไร้แล้ว พระพยอม กัลยาโณ ยังมีปณิธาน เพื่อให้โครงการนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ภายภาคหน้าอีกด้วย
 
  มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.