ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ


เสื้อฅนไม่ยอมจน

หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 4 : เวทีบำเพ็ญประโยชน์

ปี 2531

ผู้เดือดร้อนประสบปัญหาในสังคม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพระพยอมจึงได้ จัดการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาตนไม่เป็นภาระแก่สังคมอีกต่อไป ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา มอบความรู้ด้านวิชาชีพระยะสั้นเป็นวิทยาทานให้ จนสามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับชีวิตให้มีความเหมาะสมแก่ตนเองได้ตลอดไป

พระพยอมจะใช้วิธีการมอบความรู้ต่าง ๆ ด้วยการสอดแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวัน ผู้ที่ได้รับการสอนไม่สามารถทราบได้ว่าการทำงานแต่ละวันนั้น เป็นการอบรมหลักสูตรวิชาชีพให้

ผู้ที่ได้รับการอบรมจำนวนหนึ่ง ได้ออกจากโครงการนี้ไป และนำความรู้ที่ได้ ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างดี

อาจารย์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนนทบุรีให้การอบรมวิชาชีพ
แก่สมาชิกร่มโพธิ์แก้วใน
โครงการเวทีบำเพ็ญประโยชน์
ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคต ของกลุ่มสมาชิกร่มโพธิ์แก้ว
   
...นี่คือ.. ผลงานของผู้ด้อยโอกาส ภายหลังจบหลักสูตร วิชาการก่อสร้าง
(เป็นภาพห้องน้ำที่อยู่ภายในสวน)