ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2565หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 3 : ร่มโพธิ์แก้ว

ปี 2530

ในปีเดียวกัน บรรดาบุคคลทั่วไปที่ขาดที่พัก ประสบปัญหาต่าง ๆ นานา โดยเฉพาะผู้ที่ตกงานพระพยอม ยังให้ความเมตตา โอบอุ้มให้ที่พัก อาหาร และฝึกอาชีพ ให้ออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง คือ โครงการร่มโพธิ์แก้ว

โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อบรมปลูกฝังคุณภาพชีวิต สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมพักอาศัย ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ผู้ที่ด้อยโอกาสจะมาจากภูมิลำเนาทั่วไป จึงเป็นปัญหาในการปกครองอย่างมาก พื้นฐานชีวิตและจิตใจที่แตกต่างดังกล่าว

การรวมกลุ่ม เตรียมพร้อมปฏิบัติงานทุกเช้า
ของสมาชิกร่มโพธิ์แก้ว
แบ่งกลุ่มรับประทานอาหาร เพื่อไม่ให้งานภาคสนามหยุดชะงัก
   
หลวงพ่อพระพยอม ไม่เคยทอดทิ้งคนพิการ สมาชิกร่มโพธิ์แก้ว เตรียมซักซ้อมแผนงาน ก่อนลงมือปฏิบัติ
พระพยอมเป็นผู้อบรมสั่งสอน ท่านยึดหลักการสอนจากปัญหาชีวิตของแต่ละคน หากจะนำบทเรียนด้านวิชาการมาใช้จะไม่เกิดผลเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ด้อยโอกาสจะมีการศึกษาน้อย บางคนไม่ได้รับการศึกษาเลย

ดังนั้นปัญหาของตนเองจะทำให้การสอนสะดวกและสามารถเห็นผลอย่างชัดเจนการนำปัญหามาเป็นบทเรียน เป็นการสอนที่ได้ผลเพราะพระพยอม จะชี้ชัดลงไปว่า ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะได้รับผลเสียอย่างไร หากเชื่อฟังนำคำสั่งสอนนั้นไปใช้ จะบังเกิดผลดีอย่างไร

ฉะนั้นผู้ด้อยโอกาสเคยทำความผิดพลาดมาแล้ว และได้รับการช่วยเหลือด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ที่พระพยอมนำมาประยุกต์ให้ใช้กับชีวิต ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพที่เห็นได้สัมผัสได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นการให้บทเรียนที่ได้ผลคุ้มค่าแก่คนด้อยโอกาสทั่วไป หลายชีวิตที่ได้ออกไปจากโครงการ ประสบความสุขที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของแต่ละคน นับว่าพระพยอม คือ ผู้ให้ชีวิตใหม่ทางเลือกใหม่แก่ผู้ด้อยโอกาสได้อย่างสมบรูณ์
 
  มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.