ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2565หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 2 : เข้าค่ายอบรมฯ

ปี 2530

เมื่อเด็กชายสามารถเข้าโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน ส่วนเด็กหญิงหรือบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพยอมจึงเปิด โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้สนใจและเยาวชนได้เรียนรู้พื้นฐานของพุทธศาสนาและกิริยามารยาท ประเพณี วัฒนธรรม จากคณะวิทยากรที่ทางวัดจัดมาให้การเข้าค่ายอบรมเด็ก มักจะนำเด็กเข้าค่าย ตั้งแค้มป์ตามหลักสูตรของกระทรวง ฯ แต่ที่ วัดสวนแก้ว จัดให้เยาวชนทั่วไปเข้าวัดอบรมจริยธรรมฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบช่วยตัวเอง และเรียนรู้พื้นฐานของพุทธศาสนา


การอบรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาภายในตึกเอนกประสงค์มูลนิธิสวนแก้ว พนักงานจาก ห้างร้าน บริษัท ทั่วไป ใช้เวลาในวันหยุด เข้าร่วมโครงการ เข้าค่ายอบรมจริยธรรม
พระพยอมจะเป็นผู้อบรมสั่งสอน ให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นหลักและนำหลักธรรมประกอบการสอน คือการพัฒนาทางกาย ให้เด็กได้ร่วมทำงานกับผู้ด้อยโอกาสซึ่งทำให้มองเห็นความเหนื่อยยาก ความอดทน และการทำงานที่ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยจึงจะลุล่วงความสำเร็จ ซึ่งพระพยอมใช้วิธีการสอนจากชีวิตจริงที่มองได้สัมผัสได้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นความแตกต่าง และนำมาเปรียบเทียบด้วยตนเองเป็นการให้ทางเลือก แก่ผู้เข้ารับการอบรมนำไปพิจารณาด้วยปัญญาการพัฒนาทางใจ ระหว่างที่มีการร่วมงานกับผู้ด้อยโอกาส จะทำให้มองเห็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบของสังคมอย่างชัดเจน พระพยอมจะสอดแทรกการสอนให้เด็กมีคุณธรรม มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั่วไปหลังจากจบการอบรม ทำให้หลายคนมองเห็นทางเลือกที่ดีกว่าเดิมเป็นการให้โอกาส และบทเรียนที่มีคุณค่าแก่คนทั่วไป
แทบทุกสถานที่ภายในบริเวณมูลนิธิ เป็นที่พระอาจารย์ใช้ปาฐกถาธรรมแก่ญาติธรรมเสมอ
 
  มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.