ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


เล่าไว้เมื่อวัย73ปี พระราชธรรมนิเทศ

วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2567
หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 1 : บวชเณรภาคฤดูร้อน

ปี 2521

พระพยอมเริ่มโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เพราะท่านเห็นว่าเด็ก ๆ จะว่างเว้นจากการศึกษาในโรงเรียน ระหว่างนั้นเด็กควรจะได้ศึกษาและอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา เป็นการลดภาระแก่พ่อแม่และเป็นการป้องกันให้เด็กห่างไกลอบายมุข โครงการนี้ จัดทำเฉพาะช่วงฤดูร้อน

ซึ่งโรงเรียนปิดเทอม ทำให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ใกล้ชิดกับพระศาสนา เป็นการอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักว่าสิ่งใดชั่ว สิ่งใดถูกต้อง รู้จักควบคุมจิตใจ อารมณ์ให้มั่นคงหนักแน่นไม่วู่วาม ใจร้อน ซึ่งเป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้ง และนำไปสู่คดีอาชญากรรมต่างๆ ทำให้เด็ก ๆ รู้จักพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองด้วยปัญญาตามที่ได้เรียนรู้จากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา สามเณรที่บวชในโครงการนี้ จะได้ความรู้พิเศษใหม่ ๆ พร้อมทั้งความสนุกสนานจากการสอนที่พระพยอมใช้เทคนิคเทศน์ให้ผู้ฟังไม่เบื่อ การนำบทเรียนคำสอนมาอ้างอิงประกอบกับการยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง จะสะท้อนภาพให้เด็กมองเห็นอย่างชัดเจน

พระอาจารย์พี่เลี้ยง เป็นผู้อบรมดูแลสามเณรอย่างใกล้ชิด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามเณรน้อยรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการเรียนรู้จากสื่อและใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนสามเณร
การอบรมสั่งสอนสามเณร แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาอันสั้น แต่ผลจากการบวชเณร ทำให้เด็กและเยาวชนหลายคนเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกระดับหนึ่ง จากการที่ผู้ปกครองต้องคอยดูแลทุกเรื่อง ปรากฏว่าเด็กที่ผ่านการอบรมไป สามารถช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระแก่ผู้ปกครองอีกต่อไป
การอบรมสั่งสอนจริยธรรมเป็นสิ่งที่พระอาจารย์พยอม จะมอบให้กับสามเณรในทุกโอกาส
 
  มูลนิธิสวนแก้ว

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.