ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


เล่าไว้เมื่อวัย73ปี พระราชธรรมนิเทศ

วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2567
หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่ประกาศเกียรติคุณและรางวัล
พ.ศ. 2528 รางวัลสังข์เงิน สาขาใช้ศิลปะในการเผยแพร่ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2531 โล่โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2535 โล่เกียรติคุณบารมี "พระผู้มีคุณต่อแผ่นดินและสังคม" จากสมเด็จพระสังฆราช
โล่โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากมูลนิธิหมอชาวบ้าน
พ.ศ. 2536 โล่บุคคลดีเด่นแห่งวงการศึกษาของชาติ สาขาการศึกษานอกระบบ สมาคมศึกษานิเทศน์แห่งประเทศไทย
โล่ผลงานดีเด่นด้านวิชาภาษาไทย จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2537 ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสน์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
พ.ศ. 2538 รางวัลเหรียญอนามัยโลก การรณรงค์เลิกบุหรี่ จากองค์การอนามัยโลก
รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาค ลำดับที่ 3 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
รางวัลโล่ผู้สนับสนุนกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่นปี 2538 จากนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี
รางวัลชมเชยที่ 3 การพัฒนาทรรัพยากรมนุษย์ ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียแปซิฟิก (เอสแคป) ประจำปี พ.ศ.2538
พ.ศ. 2539 รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาค ลำดับที่ 2 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
โล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ร่วมรณรงค์สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่" จากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2540 เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในด้าน "อภิปรายถ่ายทอดเสียงวิชาการทางพระพุทธศาสนา" จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
ประกาศนียบัตรทองคำเชิดชูเกียรติ "พระดีศรีสังคม" จากสมาคมสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค(ประเทศไทย)
โล่ประกาศเกียรติคุณ "นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชน" จากกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2541 ได้รับการคัดเลือกเป็น อุทยานการศึกษาในวัดประจำปี 2541 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาคที่ 1 ลำดับที่ 1 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน จากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
พ.ศ. 2542 "เสาเสมาธรรมจักร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
รางวัลชมเชย ผู้ประพันธ์หนังสือเรื่อง "เรียนผูกเรียนแก้" จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2543 รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาคที่ 1 ลำดับที่ 1 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
โล่รางวัล "มหิดลวรานุสรณ์" จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
พ.ศ. 2544 โล่เกียรติคุณ "ผู้สนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2544" จาก พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
โล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นพิเศษ ปี 2544 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
รางวัลมูลนิธิภาคดีเด่น ประจำปี 2543-2544 รางวัลที่ 1 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2545 โล่รางวัลการสนับสนุนโครงการการจัดการสิ่งปฎิกูลตามแนวพระราชดำริ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาคที่ 1 ลำดับที่ 1 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกียรติบัตรยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
โล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ
โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนคนพิการ จากรองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง
พ.ศ. 2546 โล่รางวัล PCD Awards 2002 ด้านบุคคลดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เกียรติบัตรสาขาการอภิปรายถ่ายทอดเสียง วิชาการทางพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โล่เกียรติยศผู้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีในการจัดงาน 5 ธันวามหาราชและงาน 12 สิงหาบรมราชินีนาถ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
โล่เกียรติยศบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
รางวัลพระภิกษุผู้อุทิศตนในการป้องกันและต่อต้านยาเศพติด จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

พ.ศ. 2555

รางวัลศาสตรเมธี สาขาสังคมศาสตร์ ด้านบริการสังคม จากมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลพ.ศ. 2557 รางวัลประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
พ.ศ. 2558 รางวัลจำนงค์ ทองประเสริฐ ผลงานดีเด่น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ
พ.ศ. 2560 รางวัลเพชรงามการสาธารณสงเคราะห์ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
  มูลนิธิสวนแก้ว

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.