ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org
โครงการที่ 16 : บ้านทักษะชีวิต

ความเป็นมา

เด็กเร่ร่อนเกิดจากปัญหาของสังคมหลายประการ เช่น ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว ความต้องการอิสระของตัวเด็กเอง ปัญหาการคบเพื่อน ความยากจน และแรงงานย้ายถิ่น ผลของการเร่ร่อน ทำให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษา มีปัญหายาเสพติด อาชญากรรม การล่อลวงทางเพศ การติดเชื้อโดยเฉพาะโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง บ้านเมืองขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และข้อสำคัญที่สุด คือ สูญเสียกำลังของชาติในอนาคต

นอกจากนี้ในปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงาน องค์กรใด ๆ ในประเทศไทย ที่มีตัวเลข สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กเร่ร่อน (โดยเฉพาะเยาวชนไทย)ที่แน่นอนโดยครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ซึ่งเป็นผลให้การแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนในเชิงบูรณาการ ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

มูลนิธิรัฐบุรุษ โดยคำแนะนำของ ฯพณฯ ท่านเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ นายแพทย์ประสพ รัตนากร ได้จัดทำเป็นโครงการทดลองขึ้น ที่วัดสวนแก้ว เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก และได้ประสานงานกับคณะกรรมการของ “ มูลนิธิสวนแก้ว ” เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ขาดอยู่ คือ หอพักอาคารเรียนเด็กชาย เด็กหญิง

ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ นายแพทย์ประสพ รัตนากร
ในงานแถลงข่าว
การจัดตั้ง โครงการ บ้านทักษะชีวิต
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตร ี และรัฐบุรุษ และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (ในขณะนั้น)
บริเวณพื้นที่ในมูลนิธิสวนแก้ว ที่พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ มอบที่ดินเพื่อการก่อสร้าง
โครงการบ้านทักษะชีวิต
ขณะดำเนินการก่อสร้าง...
เพื่อให้เป็นโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาเยาวชนเหล่านี้ ให้กลับเข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งวัดสวนแก้ว ได้สนับสนุนในการกินอยู่ มีงานทำในวัด มีรายได้ มีโรงเรียนใกล้เคียง ให้การศึกษาและมีอาสาสมัครช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้เด็กได้ปรึกษา และเรียนรู้อย่างอบอุ่น

ที่สำคัญที่สุดคือ มีการสอนและอบรมธรรมะ เพื่อให้เด็กได้ยึดมั่นในศีลธรรม และคุณความดี
..ใกล้ความสำเร็จ..
ความสำเร็จที่รอคอย

 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com