ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

โครงการที่ 14 : เพื่อการเกษตรฯ

ปี 2540

สภาพบรรยากาศทั่วไปในสังคมเมือง เริ่มมีมลพิษที่เป็นภัยต่อสุขภาพชาวโลกมากเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการขึ้นเท่าใดสิ่งแวดล้อมยิ่งทรุดโทรมลงเท่านั้น หากเราทั้งหลายไม่รีบรักษาดุลยภาพของธรรมชาติให้สู่สภาพเดิม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีจะจากไปอย่างไม่มีวันเรียกกลับคืนมาได้

ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชสวนที่บรรพบุรุษไทยได้รักษาไว้ เป็นมรดกตกทอดถึงคนรุ่นใหม่ กำลังถูกรุกราน จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน เมื่อมองในภาพรวมหลายคนคิดว่าพืชผลไทยของเรายังสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการมองแบบภาพลวงตา ถ้าเรายังหลงระเริงอยู่เช่นนี้ จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ สูญสลายไปอย่างน่าเสียดาย

นอกเหนือผลไม้ในเรือกสวนท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ ยังเป็นการบริหารสุขภาพด้วยการเดินออกกำลัง ชมสวน ชมปลาหลากสีหลายพันธุ์ในร่องสวน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของคนกรุงและชานเมือง เพราะบรรยากาศดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงอดีตให้สัมพันธ์กับปัจจุบัน
หนูน้อยเหล่านี้ คือ อนาคตของชาติ
ที่หลวงพ่อพระพยอม กัลยาโณ
พยายามให้การเลี้ยงดูอย่างดี
...หลวงพ่อ มีความรัก มีหลายๆ สิ่ง ที่จำเป็นแก่หนูน้อยเสมอ
นอกจากนั้นยังเป็นการเชิญชวนที่ท้าทายแก่นักทัศนาจรทั้งไทยและต่างชาติเพราะการสัญจรเช่นนี้ไม่ไกลจากสังคมเมืองไม่ยากลำบาก ในการแสวงหาบุญตา บุญปาก

หากท่านคือ ผู้ให้ ... ผู้บริโภค ... และนักท่องเที่ยว ... ความพึงพอใจอันได้จากการศึกษาหาความรู้ และการได้สัมผัสกับความงดงาม ตามธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์สภาพสวนจนสามารถเก็บความรู้สึกที่ดีไว้ได้ ในเวลาเดียวกัน บรรดาพืชผักผลไม้และเศษอาหารที่เหลือใช้ในโครงการต่าง ๆ ได้รวบรวมมาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ซึ่งนำผลิตผลนั้นกลับมาใช้ในการเกษตรได้อีก นับว่าเป็นวงจรที่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม โครงการนี้จึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพืชพันธุ์ไม้ เพื่อประโยชน์สุขของบุคคลทั่วไป
โครงการตามที่กล่าวมา เป็นโครงการรองรับปัญหาสังคมทั้งสิ้น ทำให้พื้นที่ของมูลนิธิสวนแก้วไม่พอต่อจำนวนผู้เดือดร้อน และการสร้างถาวรวัตถุประเภทโบสถ์ วิหาร เป็นสิ่งที่พระพยอมหลีกเลี่ยงตลอดมา ฉะนั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการออกไปบรรยายธรรม การจำหน่ายเทปหนังสือธรรมะ ตลอดจนผลผลิตที่เกิดจากโครงการต่าง ๆ จึงถูกใช้ในการซื้อที่ดินบริเวณติดกับพื้นที่ของมูลนิธิ ทั้งนี้ท่านต้องการให้ที่ดินดังกล่าวเป็น พื้นที่เพื่อการเกษตร ให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาพักพิงและอาศัย เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่ท่านเพียรฝึกวิชาชีพให้แก่พวกเขาจนสามารถออกไปประกอบอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือ โครงการเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะมีเจตนาเพื่อคนยากไร้แล้ว พระพยอม กัลยาโณ ยังมีปณิธาน เพื่อให้โครงการนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ภายภาคหน้าอีกด้วย
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com