ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

โครงการที่ 3 : ร่มโพธิ์แก้ว

ปี 2530

ในปีเดียวกัน บรรดาบุคคลทั่วไปที่ขาดที่พัก ประสบปัญหาต่าง ๆ นานา โดยเฉพาะผู้ที่ตกงานพระพยอม ยังให้ความเมตตา โอบอุ้มให้ที่พัก อาหาร และฝึกอาชีพ ให้ออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง คือ โครงการร่มโพธิ์แก้ว

โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อบรมปลูกฝังคุณภาพชีวิต สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมพักอาศัย ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ผู้ที่ด้อยโอกาสจะมาจากภูมิลำเนาทั่วไป จึงเป็นปัญหาในการปกครองอย่างมาก พื้นฐานชีวิตและจิตใจที่แตกต่างดังกล่าว

การรวมกลุ่ม เตรียมพร้อมปฏิบัติงานทุกเช้า
ของสมาชิกร่มโพธิ์แก้ว
แบ่งกลุ่มรับประทานอาหาร เพื่อไม่ให้งานภาคสนามหยุดชะงัก
   
หลวงพ่อพระพยอม ไม่เคยทอดทิ้งคนพิการ สมาชิกร่มโพธิ์แก้ว เตรียมซักซ้อมแผนงาน ก่อนลงมือปฏิบัติ
พระพยอมเป็นผู้อบรมสั่งสอน ท่านยึดหลักการสอนจากปัญหาชีวิตของแต่ละคน หากจะนำบทเรียนด้านวิชาการมาใช้จะไม่เกิดผลเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ด้อยโอกาสจะมีการศึกษาน้อย บางคนไม่ได้รับการศึกษาเลย

ดังนั้นปัญหาของตนเองจะทำให้การสอนสะดวกและสามารถเห็นผลอย่างชัดเจนการนำปัญหามาเป็นบทเรียน เป็นการสอนที่ได้ผลเพราะพระพยอม จะชี้ชัดลงไปว่า ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะได้รับผลเสียอย่างไร หากเชื่อฟังนำคำสั่งสอนนั้นไปใช้ จะบังเกิดผลดีอย่างไร

ฉะนั้นผู้ด้อยโอกาสเคยทำความผิดพลาดมาแล้ว และได้รับการช่วยเหลือด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ที่พระพยอมนำมาประยุกต์ให้ใช้กับชีวิต ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพที่เห็นได้สัมผัสได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นการให้บทเรียนที่ได้ผลคุ้มค่าแก่คนด้อยโอกาสทั่วไป หลายชีวิตที่ได้ออกไปจากโครงการ ประสบความสุขที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของแต่ละคน นับว่าพระพยอม คือ ผู้ให้ชีวิตใหม่ทางเลือกใหม่แก่ผู้ด้อยโอกาสได้อย่างสมบรูณ์
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com