ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

โครงการที่ 2 : เข้าค่ายอบรมฯ

ปี 2530

เมื่อเด็กชายสามารถเข้าโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน ส่วนเด็กหญิงหรือบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพยอมจึงเปิด โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้สนใจและเยาวชนได้เรียนรู้พื้นฐานของพุทธศาสนาและกิริยามารยาท ประเพณี วัฒนธรรม จากคณะวิทยากรที่ทางวัดจัดมาให้การเข้าค่ายอบรมเด็ก มักจะนำเด็กเข้าค่าย ตั้งแค้มป์ตามหลักสูตรของกระทรวง ฯ แต่ที่ วัดสวนแก้ว จัดให้เยาวชนทั่วไปเข้าวัดอบรมจริยธรรมฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบช่วยตัวเอง และเรียนรู้พื้นฐานของพุทธศาสนา


การอบรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาภายในตึกเอนกประสงค์มูลนิธิสวนแก้ว พนักงานจาก ห้างร้าน บริษัท ทั่วไป ใช้เวลาในวันหยุด เข้าร่วมโครงการ เข้าค่ายอบรมจริยธรรม
พระพยอมจะเป็นผู้อบรมสั่งสอน ให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นหลักและนำหลักธรรมประกอบการสอน คือการพัฒนาทางกาย ให้เด็กได้ร่วมทำงานกับผู้ด้อยโอกาสซึ่งทำให้มองเห็นความเหนื่อยยาก ความอดทน และการทำงานที่ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยจึงจะลุล่วงความสำเร็จ ซึ่งพระพยอมใช้วิธีการสอนจากชีวิตจริงที่มองได้สัมผัสได้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นความแตกต่าง และนำมาเปรียบเทียบด้วยตนเองเป็นการให้ทางเลือก แก่ผู้เข้ารับการอบรมนำไปพิจารณาด้วยปัญญาการพัฒนาทางใจ ระหว่างที่มีการร่วมงานกับผู้ด้อยโอกาส จะทำให้มองเห็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบของสังคมอย่างชัดเจน พระพยอมจะสอดแทรกการสอนให้เด็กมีคุณธรรม มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั่วไปหลังจากจบการอบรม ทำให้หลายคนมองเห็นทางเลือกที่ดีกว่าเดิมเป็นการให้โอกาส และบทเรียนที่มีคุณค่าแก่คนทั่วไป
แทบทุกสถานที่ภายในบริเวณมูลนิธิ เป็นที่พระอาจารย์ใช้ปาฐกถาธรรมแก่ญาติธรรมเสมอ
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com