ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

โครงการที่ 1 : บวชเณรภาคฤดูร้อน

ปี 2521

พระพยอมเริ่มโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เพราะท่านเห็นว่าเด็ก ๆ จะว่างเว้นจากการศึกษาในโรงเรียน ระหว่างนั้นเด็กควรจะได้ศึกษาและอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา เป็นการลดภาระแก่พ่อแม่และเป็นการป้องกันให้เด็กห่างไกลอบายมุข โครงการนี้ จัดทำเฉพาะช่วงฤดูร้อน

ซึ่งโรงเรียนปิดเทอม ทำให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ใกล้ชิดกับพระศาสนา เป็นการอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักว่าสิ่งใดชั่ว สิ่งใดถูกต้อง รู้จักควบคุมจิตใจ อารมณ์ให้มั่นคงหนักแน่นไม่วู่วาม ใจร้อน ซึ่งเป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้ง และนำไปสู่คดีอาชญากรรมต่างๆ ทำให้เด็ก ๆ รู้จักพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองด้วยปัญญาตามที่ได้เรียนรู้จากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา สามเณรที่บวชในโครงการนี้ จะได้ความรู้พิเศษใหม่ ๆ พร้อมทั้งความสนุกสนานจากการสอนที่พระพยอมใช้เทคนิคเทศน์ให้ผู้ฟังไม่เบื่อ การนำบทเรียนคำสอนมาอ้างอิงประกอบกับการยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง จะสะท้อนภาพให้เด็กมองเห็นอย่างชัดเจน

พระอาจารย์พี่เลี้ยง เป็นผู้อบรมดูแลสามเณรอย่างใกล้ชิด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามเณรน้อยรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการเรียนรู้จากสื่อและใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนสามเณร
การอบรมสั่งสอนสามเณร แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาอันสั้น แต่ผลจากการบวชเณร ทำให้เด็กและเยาวชนหลายคนเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกระดับหนึ่ง จากการที่ผู้ปกครองต้องคอยดูแลทุกเรื่อง ปรากฏว่าเด็กที่ผ่านการอบรมไป สามารถช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระแก่ผู้ปกครองอีกต่อไป
การอบรมสั่งสอนจริยธรรมเป็นสิ่งที่พระอาจารย์พยอม จะมอบให้กับสามเณรในทุกโอกาส
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com